top of page

"

(סנקה)

"עליך להבין זאת היטב, ברגע שמסלקים

את כל הגורמים לכעס ולפחד,

נובעת מכך שלווה פנימית

וחופש שאינם נפסקים...

ואז מופיעה גם שמחת אין-קץ,

איתנה וקבועה, ואז מגיעים השלום

ההרמוניה של הנשמה, ורוממות הנפש וטוב לב" 

bottom of page