top of page

מטרות התרגול

מפגש סו-הא הרמוניה

 אפריל 2019

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

Orange Blossom
  • יום שישי 5-4-19

  • "המקום", 10:00-12:30

  • עלות 100 ש"ח

  • ההרשמה עד 2-4

"ישנם רגעים יחודיים לאורך השנה. בזמנים אלו מוצעים עבורנו תנאים המעניקים את האפשרות לממש את החוק של מינימום מאמץ מקסימום תוצאה. זוהי האומנות, זוהי כלכלה, זהו מדע ואהבת החיים." 
 

מחקר עצמי

Self-Research

Philosophy

הגות

תנועה

Movement

הרשמה:

* עד ה 2-4

אמנות הפיתוי

bottom of page