הכיצד נקום בבוקר
כשנפשנו טובה עלינו? 


התפילה

"אתה כאן, רק עכשיו האפשרות להיות..."