top of page

"

"חופש משמעו העוצמה לפעול על ידי הכוונת המהות, לא הכפייה של התשוקות וההרגלים. ציות לאגו מוביל לעבדות, ציות למהות/נשמה מביא לשחרור"

bottom of page